SETEMBRE 2020 SÈRIE 4

La prova consisteix a fer quatre exercicis. Heu d’escollir DOS exercicis del bloc 1 (exercicis 1, 2, 3) i DOS exercicis del bloc 2 (exercicis 4, 5, 6). Cada exercici del bloc 1 val 3 punts; cada exercici del bloc 2 val 2 punts.

BLOC 1

 

SÈRIE 4, Exercici 1  

[3 punts en total]

 

 

1. A la notícia apareixen dos termes que fan referència a inestabilitats gravitatòries. [1 punt]


a) Identifica els dos termes i defineix-los. [0,6 punts]

 

Terme

Definició

Esllavissada

Moviment de masses o blocs al llarg d’una o diverses superfícies de lliscament, com poden ser els plans d’estratificació; com que
aquestes superfícies de lliscament són planes les esllavissades
seran translacionals.

Despreniment

Caiguda de blocs amb un recorregut, com a mínim parcial, per l’aire.


0,1 per cada terme

0,2 per cada definició

 

b) La zona de l’accident estava protegida amb una malla metàl·lica, una mesura correctora del risc d’inestabilitats que, malgrat tot, no va poder evitar l’accident. Completa la següent taula amb la funció de la malla metàl·lica i els noms d’altres mesures correctores d’acord amb la seva funció. [0,4 punts]

 

 

Mesura correctora

Funció

Malla metàl·lica

Retenir pedres

Drenatges

Evitar la saturació del sòl/roca

Reforestació

Subjectar el sòl

Ancoratges

Subjectar grans blocs de roca


(0,1 per la funció de la malla metàl·lica i 0,1 punt per cada mesura)

 

2. A la notícia s’apunta l’abundant pluja com a detonant del despreniment que es va produir.


a) Anomena dos factors pels quals l’aigua pot haver afavorit el despreniment de Vacarisses
[0.5 punts]


L’aigua fa disminuir la cohesió d’un material, n’augmenta el pes i en fa disminuir la resistència al fregament intern.


Qualsevol raonament que faci referència a dos dels 3 motius serà correcte.


(0,25 per cada manera)

 

b) L’aigua pot exercir altres efectes que afavoreixin les inestabilitats gravitatòries, a la següent taula se n’han representant esquemàticament dos. Completa la taula amb el nom i l’explicació d’aquests dos processos representants. [0,6 punts]

 

Nom

Explicació

Esquema

Gelifracció

La formació de gel en esquerdes pot tenir un efecte de falca que afavoreix el creixement d’esquerdes i formació de despreniments.

Carstificació

L’aigua actua sobre determinades litologies, dissolent-les i afavorint les
inestabilitats.


0,1 per cada nom i 0,2 per cada explicació

 

3. El tram on s'ha produït el despreniment havia estat reforçat amb una malla de protecció recentment perquè just al mateix punt ja havien caigut pedres o fang en altres ocasions, el 2009 i el 2011.


a) Amb les dades disponibles calculeu el temps mitjà estadístic entre dues inestabilitats, en aquest punt. [0,4 punts]


2018-2009 = 9 (en 9 anys hi ha hagut 3 inestabilitats)


9/3 = 3 anys (temps mitjà entre inestabilitats)


Si calculen 10/3 o 8/3 també és correcte


(0,4 punts)


b) Com s’anomena en geologia aquest període de temps mitjà estadístic? [0,2 punts]


Període de retorn o interval/període de recurrència


(0,2 punts)

c) Empleneu la taula amb 2 fenòmens geològics més en què s’apliqui sovint aquest mateix concepte estadístic. [0,4 punts]

 

·         Inundació

·         Sismes

·         Erupcions volcàniques

·         Huracans

·         Sequeres

·         DANA (gota freda)

·         Etc.

 

(0,1 punts per cada fenomen)

 

 

SÈRIE 4, Exercici 2  

[3 punts en total]

 

Per a millorar el coneixement sobre les reserves d’aigua, a la comarca del Camp volen elaborar un mapa d’isopiezes (línies que uneixen els punts que presenten la mateixa altura del nivell freàtic respecte del nivell del mar).
En el mapa que teniu a continuació s’indica la cota del nivell freàtic de cada un dels 30 pous que s’hi van fer.


1. A partir dels valors de les cotes del nivell freàtic dels diferents pous efectuats i de la llegenda que teniu a continuació del mapa, dibuixeu en el mapa les isopiezes, de manera que siguin més o menys paral·leles entre sí i amb una equidistància de 5 m.
[1 punt]

 

 

 

2. L'aigua subterrània és mòbil, és a dir, manté un flux subterrani.


a) Indiqueu en el mapa d’isopiezes el flux subterrani dibuixant-hi un mínim de quatre fletxes.
[0,4 punts]

 

Les fletxes de flux han de ser més o menys perpendiculars a les isopiezes. 0,1 punt per cada fletxa dibuixada correctament.


b) A la naturalesa es poden donar diferents casos de relació riu-aqüífer: que l'aqüífer alimenti el corrent superficial o que el corrent superficial alimenti l'aqüífer. En el cas anterior, el corrent d'aigua superficial alimenta l'aqüífer o l'aqüífer alimenta el corrent superficial? Raoneu la resposta. [0,2 punts]


En aquest cas l'aqüífer alimenta el corrent superficial, perquè el flux de l'aigua subterrània va de més a menys cota del nivell freàtic i, al final, va a parar al corrent d'aigua superficial.


0,2 punts per la resposta i el raonament (0,1 cada part)

 

c) Amb vista a l'estudi de les aigües subterrànies, s'han de tenir en compte dues característiques de les roques: la porositat i la permeabilitat. Expliqueu el significat de porositat i permeabilitat i esmenteu un exemple d’una roca que tingui cada una d’aquestes característiques. [0,4 punts]

 

Característica roques

Explicació

Exemple de roca

Porositat

Relació entre els espais buits i el volum total de la roca, s'expressa en %

Gres, conglomerat, calcària, argila

Permeabilitat

Capacitat de deixar circular l'aigua

Gres, conglomerat, calcària, granit fissurat, ...
(no són roques permeables: argila, pissarra, margues, granit no fissurat,..)


(0,1 punts per cada explicació i exemple correctes.)

 

3. Els problemes més importants de les aigües subterrànies són la sobreexplotació i la contaminació.


a) Expliqueu el significat de la sobreexplotació i una conseqüència que se'n pot derivar. [0,4 punts]

 

Sobreexplotació

Extreure de l’aqüífer a un ritme superior al ritme de recàrrega.

Conseqüència

- Salinització en aqüífers prop de la costa.
- Assecament de deus, fonts, etc.
- Davallada o assecament del cabal de les aigües superficials.


(0,2 punts pel significat i 0,2 punts per la conseqüència.)


b) Esmenteu tres possibles contaminants químics de les aigües subterrànies i indiqueu-ne l'origen. [0,6 punts]

 

Contaminant

Origen

Metalls pesants

Abocaments industrials o miners

Nitrats, nitrits, amoni...

Adobs, abocaments agrícoles i ramaders, aigües residuals domèstiques...

Fòsfor i derivats

Detergents, fertilitzants

Compostos sulfurats

Degradació de compostos orgànics, indústria

Clorurs

Intrusions marines, contaminació a partir d’estrats de sals

Compostos orgànics

Detergents, aigües residuals urbanes o industrials,pesticides


(0,1 punts per cada contaminant i 0,1 punt pel seu origen correcte.)

 

 

SÈRIE 4, Exercici 3

[3 punts en total]

 

1. La mesura que es descriu a la notícia pretén fer front al canvi climàtic. [1 punt]


a) Quin fenomen natural s’incrementa per l’emissió de CO
2 dels vehicles esmentada al text?


Efecte hivernacle

 

(0,2 punts)


b) A part del CO2, esmenteu tres gasos més originats per activitats humanes que contribueixen al fenomen [0,3 punts].


CFC, CH4, NxO, O3, CO, H2O


(0,1 punts per cada gas correcte)


c) Expliqueu breument en què consisteix aquest fenomen que també es produeix de manera natural [0,5 punts]


Consisteix en la retenció en l’atmosfera d’una part de la calor/radiació infraroja que emet la superfície terrestre després que aquesta s’hagi escalfat per la radiació solar. El fenomen el causen gasos atmosfèrics d’efecte hivernacle.


0,5 punts per una argumentació similar on quedi clar que la calor retinguda prové indirectament del Sol i directament de la superfície terrestre i que és a l’atmosfera on es reté.

Puntuacions parcials per raonaments correctes on falti algun element.

 

 


2. A la notícia es considera que els vehicles de gasolina, dièsel i també els híbrids són vehicles amb emissions “directes” de diòxid de carboni.


a) Perquè els motors dels cotxes amb emissions directes generen CO
2? [0,2 punts]


Per què són vehicles que contenen un dipòsit de combustible fòssil que és cremat per fer funcionar el motor i com a producte de la combustió es genera CO2, que s’emet pel tub d’escapament.


(0,1 punts per una explicació correcta que inclogui la combustió.)

 

b) Un vehicle elèctric és un emissor indirecte de CO2? Justifiqueu la resposta [0,4 punts]


En general , ja que en la generació de bona part de l’electricitat que fa servir s’han produït emissions de CO2.
No, sempre que l’electricitat que consumeix provingui de fonts que no comportin emissions de CO2.


(0,4 punts per una explicació correcta. Només cal una de les dues explicacions, respondre sí/no, no genera puntuació)

 

c) El tub d’escapament dels motors d’explosió dels cotxes, a part de CO2 emet altres productes, esmenteu-ne dos. [0,4 punts]

 

Emissions dels motors d’explosió

CO2

Partícules en suspensió (0,2)

NOx (0,2)


Altres possibles productes: H2O, combustible no consumit, sofre i derivats, aire.

 

 


3. La Llei de canvi climàtic i transició energètica pretén canviar el model de consum energètic per fer-lo sostenible, per això cal augmentar el percentatge d’energia produïda a través de fonts renovables.


a) Què és un recurs energètic renovable? [0,4 punts]


Són aquells recursos que, a efectes pràctics, es troben en una quantitat il·limitada al planeta ja que formen part d’un sistema en què les entrades per formació són iguals o superiors a les sortides per consum.


0,4 punts per una argumentació similar.
Si diuen simplement ‘que no contamina/verda/inexhaurible”, sense cap argumentació, 0,2 punts.


b) Completa la taula següent amb 3 recursos energètics renovables i 3 de no renovables. [0,6 punts]

 

Recursos energètics

Renovables

No renovables

Biomassa

Petroli

Energia hidràulica

Carbó

Energia solar

Gas natural

 

 

 

 

 

 


Altres renovables: vent, ones, geotèrmia, etc.
Altres no renovables: combustibles nuclears.
(0,1 punt per cada recurs correcte. No són vàlids recursos que no tinguin finalitat energètica.)

 

 

 

BLOC 2

 

SÈRIE 4, Exercici 4

[2 punts en total]

 

Llegiu atentament la notícia següent i responeu a les qüestions que teniu a continuació.

 

 

1. a) Digueu tres diferències entre la intensitat i la magnitud d’un terratrèmol. [0,6 punts]

 

INTENSITAT

MAGNITUD

Mesura els danys

Mesura l’energia alliberada

Subjectiva

Objectiva

Pot variar, no ser única, ja que depèn de
la distància de l’epicentre, els materials,
les construccions, etc.

És un valor numèric únic de cada terratrèmol, no depèn d’on es percep.

Lineal, en xifres romanes

Logarítmica

I, II, III, IV... fins a XII

Sense límit

Es calcula segons el danys, ferits i morts.

Es mesura amb un sismògraf

L’escala rep el nom de MSK o Mercalli

L’escala de mesura és la de Richter


0,2 per cada diferència (0,1 per cada característica de l’escala de mesura)


b) Esmenteu dos factors que provoquen aquesta diferència d’intensitat del terratrèmol entre els dos veïnats de Sinera, tenint en compte que dos estan gairebé a la mateixa distància de l’epicentre. [0,4 punts]

 

·         Densitat de població

·         Tipus de construccions

·         Característiques del substrat (grau de consolidació)

 

(Cada factor vàlid té un valor de 0,2 punts.)


2. Per als habitants de Sinera, ha estat una sorpresa aquest terratrèmol, però, per la seva situació geològica no seria estrany que es repetís en el futur.


a) Indiqueu a quines zones del planeta, des del punt de vista geològic, hi ha risc de terratrèmols més alt. Escriviu-ne, a més, un exemple concret. [0,4 punts]


Els majors riscs es donen a la majoria de límits de placa (0,3 punts).

Les zones de risc més gran actualment són a l’anomenada “anella del foc” o cinturó circumpacífic.


(0,1, s’acceptarà que indiquin altres zones concretes d’altres límits de plaques o indrets concrets, com Xile o Iran.)

 

b) Valoreu la perillositat sísmica de Catalunya i citeu les zones on hi ha més risc. Justifiqueu la resposta. [0,6 punts]


Catalunya té una perillositat mitjana/moderada, perquè és a la zona de la Mediterrània on hi ha el contacte entre la placa euroasiàtica i l’africana, tot i que és lluny de les zones més actives

(0,3 punts). S’accepta si justifiquen la placa ibèrica respecte de la euroasiàtica o si parlen de rift europeu.


El risc més alt és al Pirineu-Prepirineu, a causa del contacte de plaques esmentat anteriorment, i a les serralades Transversal, Litoral i Prelitoral, a causa d’algunes falles actives. (0,3 punts)

 

(0,3 per dir que la perillositat és mitjana/moderada a causa del contacte entre les dues plaques, i 0,3 per esmentar alguna de les zones) (0,2 per dir la zona, i 0,1 per dir el motiu de la sismicitat).

 

 

SÈRIE 4, Exercici 5

[2 punts en total]

 

1. La figura següent correspon a un esquema del perfil típic d’un sòl mediterrani en el qual s’observen diferents horitzons.

a) Observeu la figura i empleneu les etiquetes amb els noms de cadascun dels horitzons que constitueixen aquest sòl. [0,5 punts]

 

 

0,1 punt per cada nom emplenat correctament.

 

b) Tenint en compte les definicions següents, empleneu la taula amb el nom de l’horitzó de la figura de l’apartat anterior corresponent a cada definició. [0,5 punts]

 

Característiques principals que defineixen l’horitzó

Nom de l’horitzó

Constituït principalment per argiles, òxids de ferro i
alumini, poca matèria orgànica i, a vegades, acumulació
de carbonats, guix o sals més solubles.

B

Acumulació de matèria orgànica barrejada íntimament
amb la fracció mineral. Normalment és de color més fosc
que els altres horitzons.

A

Nivell sense alterar que és impossible d’excavar amb
una pala.

R

S’hi acumulen el major nombre de residus orgànics en
diferents estats de degradació.

O

Capa formada per material més o menys fragmentat o
alterat, en el qual encara es poden veure
característiques de la roca mare.

C


(0,1 punt per cada nom posat correctament.)

 

 

2. La formació d’un sòl ve determinada per una sèrie de processos que es relacionen entre ells, la seva acció depèn de un conjunt de factors variables i fixos.

 

a) Digueu com s’anomena cada un dels factors variables i poseu dos exemples de cada cas. [0,8 punts]

 

 

Factor

Exemple

Factors variables

Constructors

Cima
Meteorització
Organismes
Temps

Destructors

Contaminació
Tala d’arbres
Erosió natural
Grans pluges
Salinitat
Explotació agrícola

Factors fixos

Pendent del terreny

Roca mare


(0,1 punt per cada nom de factor; 0,1 punt per cada un dels 2 factors que han d’anomenar)

b) Si aquest fos un sòl de conreu en el qual s’utilitzen fertilitzants, quin anió hi tindria un paper important en períodes humits i com s’anomena el procés que produiria? [0,2 punts]


NO3-, lixiviació


(0,1 punt per cada ítem, 0,2 en total.)

 

 

 

SÈRIE 4, Exercici 6

[2 punts en total]

 

 

1. El gràfic adjunt mostra l’evolució de les reserves d’aigua dels pantans dels rius Ter i Llobregat al llarg dels anys de la gran sequera 2007 i 2008, comparats amb les dels anys 2012-2013.

 

 

a) A partir de les dades del gràfic, calculeu la variació de la quantitat d’aigua als embassaments del Ter i el Llobregat al llarg del 2007 i del 2012. [0,4 punts]

 

Quantitat d’aigua al
gener 2007 (hm3)

Quantitat d’aigua al
gener 2008 (hm3)

Variació de la quantitat d’aigua al
llarg de l’any 2007 (hm3)

320 hm3

170 hm3

320 -170 = 150 hm3

 

Quantitat d’aigua al
gener 2012 (hm3)

Quantitat d’aigua al
gener 2013 (hm3)

Variació de la quantitat d’aigua al
llarg de l’any 2012 (hm3)

560 hm3

340 hm3

560 – 340 = 220 hm3


(0,05 punts per emplenar bé les quantitats i 0,10 punts per fer el càlcul correcte de la variació, en cas que no sigui així, la casella no puntuarà res).

S’admeten valors aproximats resultants de la lectura de la gràfica

 

b) Calculeu el percentatge de la capacitat total dels pantans que estava ocupada per aigua en el moment de la màxima sequera (31 març 2008). La capacitat màxima dels pantans és de 600 hm3. Especifiqueu els càlculs que heu fet. (0,2 punts)


125 hm3 / 600 hm3 x 100 = 20,83%


c) Expliqueu quin tipus de situació meteorològica devia predominar durant aquests anys per donar lloc a aquesta situació de sequera. (0,4 punts)


Devien predominar les situacions d’altes pressions (anticiclòniques) ja que són les que generen manca de nuvolositat i de precipitacions. En concret, és molt probable que l’anticicló de les Açores s’hagués instal·lat sobre Catalunya i hi romangués un període llarg de temps.2. La sequera és el risc natural que afecta a més població i el que més danys econòmics causa. L’any 2008 es van plantejar dues possibles solucions als períodes de sequera a Catalunya: la construcció d’un transvasament d’aigua del riu Roïna (França) i/o la construcció de plantes dessaladores. [1 punt]


a) Empleneu la taula següent explicant en què consisteixen cadascuna de les propostes i esmentant dos inconvenients de cada proposta. [0,8 punts]

 

Proposta

Explicació

Dos inconvenients

Transvasament

Transferència d’aigua d’una
conca excedentària a una
conca deficitària.

1. El cost de la construcció.
2. El riu que aporta l’aigua perd capacitat de  transportar
sediments i ocasiona una possible regressió del seu
delta.
- Aparició d’espècies invasores.
- Conflictes entre regions, conques hidrogràfiques i/o països.

Dessalinització

Convertir l’aigua salada del
mar en aigua dolça a partir del procediment d’osmosi inversa.

1. Despesa energètica important.
2. Costos de construcció i manteniment.

 

Les salmorres resultants poden causar impactes mediambientals.


(0,2 punts per cada explicació i 0,1 punts per cada inconvenient)

 

b) Durant aquesta sequera la Generalitat de Catalunya va proposar una campanya d’estalvi d’aigua en l’àmbit domèstic. Citeu dues accions que es poden fer en aquest àmbit per estalviar aigua.


- Dutxar-se en comptes de banyar-se.
- Rentavaixelles o rentadora plens.
- Tancar aixeta quan ens rentem les dents.
- Espècies autòctones al jardí.
- Sistema de reciclatge aigües brutes.
- Cisternes amb dues capacitats.
- Estalviadors d’aigua a les aixetes.
- Jardins particulars xerotèrmics.
- Minimitzar l’extensió dels jardins.


(0,1 punt per a cada resposta)